Zum Inhalt springen

MotionsCloud

Com­pu­ter Visi­on-Tech­no­lo­gien und Bil­d­er­ken­nungs­tech­no­lo­gien
Pro­dukt­da­ten
Ins­ur­tech, KI, Bil­d­er­ken­nungs­tech­no­lo­gien

Bil­d­er­ken­nungs­tech­no­lo­gien zur Erken­nung von Schä­den an Objek­ten wie Fahr­zeu­gen, Gebäu­den und elek­tro­ni­schen Gerä­ten.


Pro­dukt­an­ge­bot

Ser­vice (On-Demand)


bis 10
10 bis 49
50 bis 250
über 250
 • Bild­ver­ar­bei­tung
 • Daten­ma­nage­ment & Ana­ly­se
 • Kom­mu­ni­ka­ti­on & Ser­vice
 • Text­ver­ste­hen

Bran­chen­über­grei­fend

Tech­ni­sche Anga­ben
 • Mobil
 • Com­pu­ter
 • Ser­ver
 • Win­dows
 • iOS
 • Android

1 MBit/s

 • Ver­schlüs­se­lung
 • Back­ups
 • Authen­ti­fi­zie­rung
 • Moni­to­ring
 • DSGVO
DE
EU
EWR
INT

Unter­neh­mens­da­ten

Moti­ons­Cloud

Dr. Alexis Hanke

Ate­lier­str 29, Munich, Ger­ma­ny

https://motionscloud.com/de

alexis.hanke@motionscloud.com

+49 1788058516