Zum Inhalt springen

Wortmann AG

Ter­ra Cloud
Pro­dukt­da­ten
Hos­ting, Housing, IaaS, SaaS, Ser­ver

Anbie­ter von Hos­ting, Housing, IaaS und SaaS Leis­tun­gen.


Pro­dukt­an­ge­bot

Soft­ware-as-a-Ser­vice

 • Datei­spei­cher

Bran­chen­über­grei­fend

Tech­ni­sche Anga­ben
 • App
 • Res­po­son­siv
 • Por­ta­ble / Mobil
 • Off­line Nut­zung
 • Ver­schlüs­se­lung
 • Back­ups
 • Authen­ti­fi­zie­rung
 • Aktu­ells­ter Viren- und Fire­wall­schutz
 • Moni­to­ring
 • ISO/IEC 27001
 • ISO 9001
DE
EU
EWR
INT

Unter­neh­mens­da­ten