Zum Inhalt springen

Uptime Informations-Technologie GmbH

Uptime Cloud
Pro­dukt­da­ten
VMware, Soft­ware-Defi­ned Data Cen­ter, Hos­ting-Platt­form

Anbie­ter bie­tet Infra­st­ruc­tu­re-as-a-Ser­vice (IaaS) als betreu­te Umge­bung (Mana­ged Hos­ting) oder als Soft­ware Defi­ned Data Cen­ter unter kun­den­ei­ge­ner Regie.


Pro­dukt­an­ge­bot

Infra­st­ruc­tu­re-as-a-Ser­vice

Bran­chen­über­grei­fend

Tech­ni­sche Anga­ben
  • Res­po­son­siv
  • Por­ta­ble / Mobil
  • Ver­schlüs­se­lung
  • Back­ups
  • Authen­ti­fi­zie­rung
  • ISO/IEC 27001
  • ISO/IEC 20000
  • ISO 9001
  • ISAE 3402
DE
EU
EWR
INT

Unter­neh­mens­da­ten

Uptime Infor­ma­ti­ons-Tech­no­lo­gie GmbH

Süd­er­stra­ße 282, Ham­burg-Mit­te 20537 Ham­burg, Deutsch­land

https://www.uptime.de/de/services/vmware-hosting/uptime-cloud.html

info@uptime.de

+49 40 254 137 00