Zum Inhalt springen

Tresorit AG

Tre­sorit
Pro­dukt­da­ten
End-zu-End-Ver­schlüs­selt, Daten­räu­me

Anbie­ter eines End-zu-End ver­schlüs­sel­ten Daten­raums.


Pro­dukt­an­ge­bot
 • Datei­spei­cher
 • Doku­men­ten­ma­nage­ment­sys­tem

Bran­chen­über­grei­fend

Tech­ni­sche Anga­ben
 • App
 • Res­po­son­siv
 • Por­ta­ble / Mobil
 • Off­line Nut­zung
 • Ver­schlüs­se­lung
 • Back­ups
 • Authen­ti­fi­zie­rung
 • Aktu­ells­ter Viren- und Fire­wall­schutz
 • Moni­to­ring
 • ISO/IEC 27001
 • Trus­ted Cloud
 • ISO 9001
 • ISAE 3402
 • Pro­dukt­be­zo­ge­ne Zer­ti­fi­zie­run­gen
DE
EU
EWR
INT

Unter­neh­mens­da­ten

Tre­sorit AG

Miner­va­stras­se 3, 8032 Zürich, Schweiz

https://tresorit.com/de