Zum Inhalt springen

QSC AG

Mul­ti Cloud – QSC AG
Pro­dukt­da­ten
AWS, Azu­re, Office 365, Mul­ti-Cloud

Anbie­ter einer Mul­ti-Cloud zur Anbin­dung von Ama­zon AWS, Micro­soft Azu­re und Office 365.


Pro­dukt­an­ge­bot

Infra­st­ruc­tu­re-as-a-Ser­vice

Bran­chen­über­grei­fend

Tech­ni­sche Anga­ben
  • Res­po­son­siv
  • Por­ta­ble / Mobil
  • Ver­schlüs­se­lung
  • Back­ups
  • Aktu­ells­ter Viren- und Fire­wall­schutz
  • Moni­to­ring
  • ISO/IEC 27001
  • ISO 9001
DE
EU
EWR
INT

Unter­neh­mens­da­ten