Zum Inhalt springen

PlusServer GmbH

plus.io
Pro­dukt­da­ten
SAP, Web-facing

Anbie­ter einer cloud­ba­sier­ten Soft­ware­lö­sung zur Anbin­dung ver­schie­dens­ter Sys­te­me.


Pro­dukt­an­ge­bot

Infra­st­ruc­tu­re-as-a-Ser­vice

Bran­chen­über­grei­fend

Tech­ni­sche Anga­ben
  • Res­po­son­siv
  • Ver­schlüs­se­lung
  • Back­ups
  • Authen­ti­fi­zie­rung
  • Aktu­ells­ter Viren- und Fire­wall­schutz
  • ISO/IEC 27001
  • ISO 9001
DE
EU
EWR
INT