Zum Inhalt springen

OVH GmbH

OVH Cloud
Pro­dukt­da­ten
KI, Big Data

Anbie­ter einer Cloud um ver­schie­de­ne Soft­ware­mög­lich­kei­ten aus­zu­füh­ren.


Pro­dukt­an­ge­bot

Bran­chen­über­grei­fend

Tech­ni­sche Anga­ben
  • Res­po­son­siv
  • Ver­schlüs­se­lung
  • Back­ups
  • Aktu­ells­ter Viren- und Fire­wall­schutz
  • ISO/IEC 27001
  • ISO/IEC 27017
DE
EU
EWR
INT