Zum Inhalt springen

luckycloud GmbH

lucky­cloud
Pro­dukt­da­ten
E‑Mail, Datei­spei­cher, Team­ar­beit, Pro­jekt­ar­beit, Cloud-Spei­cher, Kol­la­bo­ra­ti­ons­soft­ware

Anbie­ter für eine Datei­spei­cher- und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­platt­form auf Cloud-Basis.


Pro­dukt­an­ge­bot

Soft­ware-as-a-Ser­vice


bis 10
10 bis 49
50 bis 250
über 250
 • Datei­spei­cher
 • Pro­jekt­ma­nage­ment­sys­tem
 • E‑Mail-Sys­tem

Bran­chen­über­grei­fend

Tech­ni­sche Anga­ben
 • App
 • Res­po­son­siv
 • Por­ta­ble / Mobil
 • Off­line Nut­zung
 • Ver­schlüs­se­lung
 • Back­ups
 • Authen­ti­fi­zie­rung
 • Aktu­ells­ter Viren- und Fire­wall­schutz
 • Moni­to­ring
 • ISO/IEC 27001
 • ISO 9001
DE
EU
EWR
INT

Unter­neh­mens­da­ten

lucky­cloud GmbH

Solms­stra­ße 26, 10961 Ber­lin, Deutsch­land

https://luckycloud.de/de/

support@luckycloud.de

+49(0)30 814 570 920