Zum Inhalt springen

KUMAVISION AG

Kuma 365
Pro­dukt­da­ten
ERP, CRM, E‑Mail, Micro­soft, Con­sul­ting

Anbie­ter für ERP-Soft­ware aus der Cloud auf Basis Micro­soft Dyna­mics.


Pro­dukt­an­ge­bot

Soft­ware-as-a-Ser­vice

 • ERP-Sys­tem
 • CRM-Sys­tem

Bran­chen­über­grei­fend

Tech­ni­sche Anga­ben
 • App
 • Res­po­son­siv
 • Por­ta­ble / Mobil
 • Off­line Nut­zung
 • Ver­schlüs­se­lung
 • Back­ups
 • Authen­ti­fi­zie­rung
 • Aktu­ells­ter Viren- und Fire­wall­schutz
 • Moni­to­ring
 • ISO/IEC 27001
 • Trus­ted Cloud
 • ISO 9001
DE
EU
EWR
INT

Unter­neh­mens­da­ten

KUMAVISION AG

Ober­fisch­bach 3, 88677 Mark­dorf, Ger­ma­ny

https://www.kuma365.com

info@kumavision.com

+49 7544 966–300