Zum Inhalt springen

HR4YOU AG

HR4YOU
Pro­dukt­da­ten
Per­so­nal­ma­nage­ment, HR, Per­so­nal

Anbie­ter für Soft­ware­lö­sun­gen in den Berei­chen Bewer­bungs­ma­nage­ment , Per­so­nal­ma­nage­ment, Per­so­nal­be­ra­tung, Trans­fer­ge­sell­schaf­ten, Recruit­ment, Pro­cess Out­sour­cing, Zeit­ar­beit und das Ver­dor Manage­ment.


Pro­dukt­an­ge­bot

Soft­ware-as-a-Ser­vice

  • ERP-Sys­tem

Bran­chen­über­grei­fend

Tech­ni­sche Anga­ben
  • Res­po­son­siv
  • Por­ta­ble / Mobil
  • Ver­schlüs­se­lung
  • Back­ups
  • Authen­ti­fi­zie­rung
  • ISO/IEC 27001
  • ISO/IEC 27018
DE
EU
EWR
INT

Unter­neh­mens­da­ten

HR4YOU AG

Ulb­ar­ger Stra­ße 52, Tim­mel 26629 Große­fehn, Deutsch­land

https://www.hr4you.de

info@hr4you.de

+49-(0)4945–91590‑0