Zum Inhalt springen

Forcont Business Technology GmbH

for­pro­cess
Pro­dukt­da­ten
Pro­jekt­ma­nage­ment, Pro­zess­ma­nage­ment, Office-Anbin­dung

Anbie­ter für eine Pro­jekt­ma­nage­ment­lö­sung aus der Cloud.


Pro­dukt­an­ge­bot
 • Pro­jekt­ma­nage­ment­sys­tem

Bran­chen­über­grei­fend

Tech­ni­sche Anga­ben
 • Res­po­son­siv
 • Por­ta­ble / Mobil
 • Ver­schlüs­se­lung
 • Back­ups
 • Authen­ti­fi­zie­rung
 • Aktu­ells­ter Viren- und Fire­wall­schutz
 • Moni­to­ring
 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 20000
 • ITIL
 • Trus­ted Cloud
 • ISO 9001
 • ISAE 3402
 • BSI IT-Grund­schutz
DE
EU
EWR
INT

Unter­neh­mens­da­ten

For­cont Busi­ness Tech­no­lo­gy GmbH

Achim Anhalt

Markran­städ­ter Str. 1, 04229 Leip­zig, Deutsch­land

https://www.forcont.de/produkte/forprocess-der-anwendungsmanager/

office@forcont.de

0341 48503–305