Zum Inhalt springen

Fiducia & GAD IT AG

agree21
Pro­dukt­da­ten
Ban­ken, Online-Ban­king, Finan­zen

Anbie­ter für siche­re Daten­ver­wal­tung und Wei­ter­ver­ar­bei­tung in eige­nen Rechen­zen­tren für Kun­den genos­sen­schaft­li­cher Finanz­grup­pen.


Pro­dukt­an­ge­bot

Soft­ware-as-a-Ser­vice

 • ERP-Sys­tem

Bran­chen­spe­zi­fisch:

 • Han­del
 • Finan­zen
Tech­ni­sche Anga­ben
 • Res­po­son­siv
 • Por­ta­ble / Mobil
 • Ver­schlüs­se­lung
 • Back­ups
 • Authen­ti­fi­zie­rung
 • Aktu­ells­ter Viren- und Fire­wall­schutz
 • Moni­to­ring
 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 20000
 • ISO 9001
DE
EU
EWR
INT

Unter­neh­mens­da­ten

Fidu­cia & GAD IT AG

Fidu­ci­a­stra­ße 20, 76227 Karls­ru­he, Deutsch­land

https://www.fiduciagad.de/startseite.html

postfach@fiduciagad.de

+49 721 4004–0