Zum Inhalt springen

Dropbox International Unlimited Company

Drop­box Busi­ness
Pro­dukt­da­ten
Daten­spei­cher

Anbie­ter einer cloud­ba­sier­ten Spei­cher­lö­sung.


Pro­dukt­an­ge­bot

Infra­st­ruc­tu­re-as-a-Ser­vice


bis 10
10 bis 49
50 bis 250
über 250
 • Datei­spei­cher
 • Doku­men­ten­ma­nage­ment­sys­tem

Bran­chen­über­grei­fend

Tech­ni­sche Anga­ben
 • App
 • Res­po­son­siv
 • Por­ta­ble / Mobil
 • Off­line Nut­zung
 • Ver­schlüs­se­lung
 • Back­ups
 • Authen­ti­fi­zie­rung
 • Aktu­ells­ter Viren- und Fire­wall­schutz
 • Moni­to­ring
 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 27017
 • ISO/IEC 27018
 • ISAE 3402
DE
EU
EWR
INT

Unter­neh­mens­da­ten

Drop­box Inter­na­tio­nal Unli­mi­ted Com­pa­ny

Hatch Street Upper, Saint Kevin’s, Dub­lin, Irland

https://www.dropbox.com/business

legal@dropbox.com