Zum Inhalt springen

deltra Business Software GmbH & Co. KG

orga­MAX
Pro­dukt­da­ten
ERP, Cloud-Ser­vice, Finan­zen, Rech­nun­gen, Online-Shop

Anbie­ter einer ERP-Lösung inklu­si­ve extern zur Ver­fü­gung gestell­tem Cloud-Ser­vice.


Pro­dukt­an­ge­bot

Soft­ware-as-a-Ser­vice

  • ERP-Sys­tem

Bran­chen­über­grei­fend

Tech­ni­sche Anga­ben
  • Res­po­son­siv
  • Por­ta­ble / Mobil
  • Ver­schlüs­se­lung
  • Back­ups
  • Authen­ti­fi­zie­rung
  • ISO/IEC 27001
  • ISO 9001
DE
EU
EWR
INT