Zum Inhalt springen

DARZ GmbH

DARZ Cloud
Pro­dukt­da­ten
IaaS, PaaS, SaaS, Hybrid-Cloud, Public-Cloud, Pri­vat-Cloud

Anbie­ter unter­schied­li­cher Cloud-Sys­te­men.


Pro­dukt­an­ge­bot

Infra­st­ruc­tu­re-as-a-Ser­vice

  • Datei­spei­cher

Bran­chen­über­grei­fend

Tech­ni­sche Anga­ben
  • App
  • Res­po­son­siv
  • Por­ta­ble / Mobil
  • Ver­schlüs­se­lung
  • Back­ups
  • Authen­ti­fi­zie­rung
  • Aktu­ells­ter Viren- und Fire­wall­schutz
  • ISO/IEC 27001
  • ISO 9001
DE
EU
EWR
INT

Unter­neh­mens­da­ten

DARZ GmbH

Juli­us-Rei­ber-Stra­ße 11, Darm­stadt-Nord 64293 Darm­stadt, Deutsch­land

https://www.da-rz.de/de/

info@da-rz.de

+49 6151 / 8762–100