Zum Inhalt springen

CAS Software AG

CAS Soft­ware
Pro­dukt­da­ten
CRM

Anbie­ter für ein cloud- und web­ba­sier­tes CRM-Sys­tem.


Pro­dukt­an­ge­bot

Soft­ware-as-a-Ser­vice


bis 10
10 bis 49
50 bis 250
über 250
 • CRM-Sys­tem

Bran­chen­über­grei­fend

Tech­ni­sche Anga­ben
 • App
 • Res­po­son­siv
 • Por­ta­ble / Mobil
 • Off­line Nut­zung
 • Ver­schlüs­se­lung
 • Back­ups
 • Authen­ti­fi­zie­rung
 • Aktu­ells­ter Viren- und Fire­wall­schutz
 • Moni­to­ring
 • ISO/IEC 27001
DE
EU
EWR
INT

Unter­neh­mens­da­ten

CAS Soft­ware AG

CAS Soft­ware AG, CAS-Weg, 76131 Karls­ru­he, Deutsch­land

https://www.cas.de

info@cas.de

+49 721 9638–0