Zum Inhalt springen

BBL-Software GmbH

BBL-Soft­ware
Pro­dukt­da­ten
Öffent­li­cher Dienst, Immo­bi­li­en-Mak­ler, Pro­jekt­ma­nage­ment

Anbie­ter einer cloud­ba­sier­ten Soft­ware zur Unter­stüt­zung in den Berei­chen des Öffent­li­chen Dienst, Pro­jekt­ma­nage­ment oder Immo­bi­li­en-Mak­ler.


Pro­dukt­an­ge­bot

Soft­ware-as-a-Ser­vice

  • Pro­jekt­ma­nage­ment­sys­tem
  • Zeit­er­fas­sungs­sys­tem

Bran­chen­über­grei­fend

Tech­ni­sche Anga­ben
  • Res­po­son­siv
  • Por­ta­ble / Mobil
  • Ver­schlüs­se­lung
  • Back­ups
  • Authen­ti­fi­zie­rung
  • Aktu­ells­ter Viren- und Fire­wall­schutz
  • ISO/IEC 27001
  • ISO/IEC 20000
DE
EU
EWR
INT

Unter­neh­mens­da­ten

BBL-Soft­ware GmbH

Tudor­fer Str. 24, Alfen 33178 Bor­chen, Deutsch­land

https://www.bbl.de

info@bbl.de

05251 13580