Zum Inhalt springen

bbg bitbase group GmbH

Bit­ba­se
Pro­dukt­da­ten
ERP, CRM, Public-Cloud, Hybrid-Cloud, Pri­va­te-Cloud

Anbie­ter einer cloud­ba­sier­ten ERP- und CRM-Soft­ware mit eige­nen Ser­vern.


Pro­dukt­an­ge­bot

Infra­st­ruc­tu­re-as-a-Ser­vice

  • ERP-Sys­tem
  • CRM-Sys­tem

Bran­chen­über­grei­fend

Tech­ni­sche Anga­ben
  • Res­po­son­siv
  • Por­ta­ble / Mobil
  • Ver­schlüs­se­lung
  • Back­ups
  • Authen­ti­fi­zie­rung
  • ISO/IEC 27001
  • ISO 9001
DE
EU
EWR
INT

Unter­neh­mens­da­ten

bbg bit­ba­se group GmbH

Am Heil­brun­nen 47, 72766 Reut­lin­gen, Deutsch­land

https://www.bitbasegroup.com/loesungen

mail@bitbasegroup.com

+49 (0) 7121 680849–0