Zum Inhalt springen

Atlassian

Atlas­si­an Cloud Enterprise
Produktdaten 
Pro­jekt­ma­nage­ment, Organisation

Anbie­ter einer cloud­ba­sier­ten Projektmanagementsoftware.


Produktangebot 

Soft­ware-as-a-Ser­vice


bis 10 
10 bis 49 
50 bis 250 
über 250 
 • Datei­spei­cher
 • Doku­men­ten­ma­nage­ment­sys­tem
 • Pro­jekt­ma­nage­ment­sys­tem
 • E‑Mail-Sys­tem

Bran­chen­über­grei­fend

Tech­ni­sche Angaben 
 • App
 • Res­po­son­siv
 • Por­ta­ble / Mobil
 • Ver­schlüs­se­lung
 • Back­ups
 • Authen­ti­fi­zie­rung
 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 27018
 • ISO 9001
DE 
EU 
EWR 
INT 

Unternehmensdaten 

Atlas­si­an

Lon­don, Ver­ei­nig­tes Königreich

https://www.atlassian.com/de/enterprise/cloud

+61292621443