Zum Inhalt springen

Asana

asa­na
Pro­dukt­da­ten
Team­work, Work­flow

Anbie­ter für eine cloud­ba­sier­te Online-Team­work-Soft­ware.


Pro­dukt­an­ge­bot

bis 10
10 bis 49
50 bis 250
über 250
  • Pro­jekt­ma­nage­ment­sys­tem

Bran­chen­über­grei­fend

Tech­ni­sche Anga­ben
  • Res­po­son­siv
  • Por­ta­ble / Mobil
  • Ver­schlüs­se­lung
  • Back­ups
  • ISO/IEC 27001
  • ISO 9001
DE
EU
EWR
INT

Unter­neh­mens­da­ten

Asa­na

1–6 Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dub­lin 2, Irland

https://asana.com/de/?noredirect

legal@asana.com