Zum Inhalt springen

Adacor Hosting GmbH

Ada­cor Cloud
Pro­dukt­da­ten
SAP

Anbie­ter ver­schie­de­ner Cloud-Ser­vices mit Hos­ting in Deutsch­land.


Pro­dukt­an­ge­bot

Infra­st­ruc­tu­re-as-a-Ser­vice

Bran­chen­über­grei­fend

Tech­ni­sche Anga­ben
 • Res­po­son­siv
 • Por­ta­ble / Mobil
 • Ver­schlüs­se­lung
 • Back­ups
 • Authen­ti­fi­zie­rung
 • Aktu­ells­ter Viren- und Fire­wall­schutz
 • Moni­to­ring
 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 20000
 • ISO 9001
 • ISAE 3402
DE
EU
EWR
INT

Unter­neh­mens­da­ten